پریفرم 36 گرمی PCO

  • وزن: 36 gr
  • قطر: 25.5 mm
  • طول کلی: 127.5 mm
  • ضخامت: 3.6 mm
  • ارتفاع گلویی: 21 mm
  • استاندارد گلویی: 28 mm