پریفرم short neck روغن

  • وزن: 26.5 gr
  • قطر: 25.5 mm
  • طول کلی: 110 mm
  • ضخامت: 2.9 mm
  • ارتفاع گلویی: 16.5 mm
  • استاندارد گلویی: 28 mm