پریفرم 47 گرمی زاویه بلند PCO

  • وزن: 47 gr
  • قطر: 25.5 mm
  • طول کلی: 141.5 mm
  • ضخامت: 3.7 mm
  • ارتفاع گلویی: 21 mm
  • استاندارد گلویی: 28 mm