پریفرم 46 گرمی زاویه بلند PCO

  • وزن: 46 gr
  • قطر: 27 mm
  • طول کلی: 143 mm
  • ضخامت: 3.65 mm
  • ارتفاع گلویی: 21.11 mm
  • استاندارد گلویی: 28 mm