پریفرم 45 گرمی زاویه کوتاه PCO

  • وزن: 45 gr
  • قطر: 25.5 mm
  • طول کلی: 142.5 mm
  • ضخامت: 2.7 mm
  • ارتفاع گلویی: 21 mm
  • استاندارد گلویی: 28 mm