پریفرم 36 گرمی دهانه شوینده

  • وزن: 36 gr
  • قطر: 24.5 mm
  • طول کلی: 12.5 mm
  • ضخامت: 3.5 mm
  • ارتفاع گلویی: 13 mm
  • استاندارد گلویی: 28 mm