پریفرم 35 گرمی دهانه فوم

  • وزن: 35 gr
  • قطر: 33.5 mm
  • طول کلی: 103 mm
  • ضخامت: 3.5 mm
  • ارتفاع گلویی: 13.5 mm
  • استاندارد گلویی: 40 mm