پریفرم 32.5 گرمی دهانه فوم

  • وزن: 32.5 gr
  • قطر: 33.5 mm
  • طول کلی: 103 mm
  • ضخامت: 3.1 mm
  • ارتفاع گلویی: 13.5 mm
  • استاندارد گلویی: 40 mm