پریفرم 17 گرمی PCO

  • وزن: 17 gr
  • قطر: 25.5 mm
  • طول کلی: 86 mm
  • ضخامت: 2.3 mm
  • ارتفاع گلویی: 21 mm
  • استاندارد گلویی: 28 mm