درب لاله ای استاپردار

  • وزن: 15 gr
  • قطردهانه: 60 mm
  • طول: 56.8 mm