درب روغن فشاری

  • وزن:
  • قطر دهانه: 22 mm
  • طول: 12 mm