آمپول بازکن

  • وزن: 0.8 gr
  • قطر دهانه: 1 mm
  • طول: 26.6 mm