بازدید مدیرعامل محترم گروه صنعتی گلرنگ، جناب آقای دکتر فضلی از مجتمع تولیدی هلدینگ سپهرپلاستیک پدیده

مدیرعامل محترم گروه صنعتی گلرنگ به همراه هیئت همراه از مجتمع تولیدی شرکت سپهرپلاستیک پدیده بازدید نمودند.
ایشان به همراه هیئت همراه، پس از بازدید از مجتمع تولیدی هلدینگ سپهرپلاستیک پدیده در میان جمع مشتاق کارکنان حضور به هم رساندند.